پرکاربرد ترین دستورات در ترمینال لینوکس

امروزه لینوکسبه خاطر مزایای بسیاری که دارد مورد توجه افراد به خصوص برنامه نویسان قرارگرفته است.

دراین مقاله قصد داریم تعدادی از مهم ترین دستورات لینوکس را معرفی کنیم.

 

1.دستور ls

این دستور محتویات جاری در مسیر مشخص شده را نمایش میده.مثلا اگر در مسیر پیش فرض ترمینال باشیم لیست دایرکتوری های فعال را نشان میدهد

$ ls
app      mini-files.js    npm-rebuilds.json  profile.js
assets     node_modules     npm-require.js    program.json
boot.js    npm         npm-shrinkwrap.json server-json.js
boot-utils.js npm-rebuild-args.js package.json
config.json  npm-rebuild.js    packages

و اگر بخواهیم فایل های hidden شده را ببینیم باید از دستور زیر استفاده کنیم 

$ ls -a

برای نمایش سطوح دسترسی کاربر از دستور زیر استفاده میکنیم

$ ls -lh

برای نمایش آخرین تغییرات ایجاد شده در دایرکتوری/فایل ها از دستور زیر استفاده میکنیم

$ ls -ltr

 

2.دستور cd

دستور cd برای انتقال بین دایرکتوری ها کاربرد دارد.

root@pysoft:/usr$ cd bin
root@pysoft:/usr/bin$ 

و برای بازگشت به پوشه قبل از دستور زیر استفاده میشود

root@pysoft:/usr/bin$ cd ..
root@pysoft:/usr$ 

3.دستور man

این دستور برای نمایش صفحه راهنما استفاده میشود.و به صورت های مختلفی نمایش داده میشوند.ولی به طور کلی:

شامل یک عنوان/یک خلاصه از سینتکس دستور/توضیحی برای هدف دستور میباشد.

root@pysoft:/$ man ls

SYNOPSIS
 ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
 List information about the FILEs (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX
 nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --all
 do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
 do not list implied . and ..

--author
 with -l, print the author of each file

-b, --escape

4.دستور cp

این دستور برای کپی کردن یک فایل در فایل دیگر میباشد.

$ cp file1 file2

5.دستور mv

این دستور برای انتقال یک فایل از یک مکان به مکان دیگر است.

$ mv /usr/file1 /usr/bin/file1

6.دستور mkdir

این دستور برای ایجاد یک دایرکتوری بکار میرود

$ ls
bin file1 games include lib local sbin share src
$ mkdir temp
$ ls
bin   file1   games   include   lib   local   sbin   
share  src    temp

7.دستور chmod

این دستور را برای ایجاد دسترسی به فایل یا دایرکتوری استفاده میکنیم.

chmod u=rw tempfile

8.دستور date

این دستور زمان و تاریخ سیستمتان را نمایش میدهد.

$ date
Tue Jul 29 13:42:51 EDT 2019

9.دستور file

جهت نمایش type فایل و نوع اطلاعات داخل آن از این دستور استفاده میشود

$ file file1
file1: ASCII text

10.دستور tar

این دستور برای فشرده سازی فایل ها به کار میرود.

$ tar cf demo.tar temp

11.دستور grep

برای جست و جوی یک عبارت در فایل مورد نظر به کار میرود

root@PySoft:~/Pictures$ grep pic1 myphoto

12.دستور ssh

این دستور برای اتصال به هاست استفاده میشود.

$ ssh remote_user@remote_ip

13.دستور rmdir

برای حذف دایرکتوری از rmdir میباشد

$ rmdir temp

14.دستور rm

برای حذف دایرکتوری یا فایل از rm استفاده میشود.

$ rm file1

15.دستور pwd

با این دستور میتوان مسیر جاری را در ترمینال نمایش داد 

$ home/user_name/Downloads